INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM MARKETINGU

Jménem společnosti Lario s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 773/4, 110 00 Praha, IČ: 07215690 a dalších společností ze Skupiny City Projects Company s.r.o. (dále jen „Správci“ nebo kterýkoli znich jednotlivě jako „Správce“), jejichž hlavní podnikatelskou činností je příprava a realizace developerských projektů na území České republiky včetně poskytování souvisejících výrobků a služeb (dále jen „Činnost“), si Vás dovolujeme informovat o našem záměru zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem přímého marketingu Činnosti Správců.

O zpracování Vašich osobních údajů za účelem marketingu (zejména za účelem zasílání newsletteru, obchodních sdělení a informací o Činnosti Správců, realizovaných developerských projektech, apod.) máme zájem z důvodu zkvalitňování našich služeb a informování zákazníků o novinkách v oblasti námi poskytovaných služeb a výkonů (Činnosti Správců).

V případě, že jste již naším zákazníkem, resp. nejde o Váš první kontakt se Správci, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat pro účely marketingu na základě oprávněných zájmů Správců na zkvalitňování svých služeb a propagaci své Činnosti. Proti zpracování Vašich osobních údajů založeném na tomto právním základě můžete kdykoli vznést námitku nebo můžete využít jiných práv plynoucích Vám z příslušných obecně závazných právních předpisů v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů či z Dokumentu.

Nejde-li o zpracování osobních údajů na základě oprávněných zájmů Správců – především pokud se Správci přicházíte do kontaktu poprvé, budou Vaše osobní údaje za účelem marketingu zpracovávány na základě Vašeho souhlasu (bude-li udělen). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat nebo proti zpracování svých osobních údajů vznést námitku nebo využít jiných práv plynoucích Vám z příslušných obecně závazných právních předpisů v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů či z Dokumentu.

Podrobné údaje o zpracování Vašich osobních údajů (včetně kategorií příjemců) naleznete v „Zásady ochrany osobních údajů“ (dále jen „Dokument“), který byl vydán Správci a je dostupný na www.lario.cz/gdpr, v sídle každého Správce.

Správci nezamýšlí předávat osobní údaje do třetích zemí mimo zemí, ohledně nichž bylo vydáno příslušné rozhodnutí o odpovídající úrovni ochrany (např. Jersey, viz. rozhodnutí Evropské komise ze dne 8.5.2008 č. 2008/393/ES).

Kteréhokoli ze Správců lze kontaktovat na následujících kontaktních údajích:

  • doručovací adresa: Václavské náměstí 773/4, 110 00 Praha 1
  • e-mailová adresa: prodej@cpcompany.cz
  • telefonní kontakt: +420 737 22 66 77