ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Lario s.r.o.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů obsahují informace o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a jakým způsobem je chráníme.

Zpracovatel Vašich osobních údajů:

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Lario s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 773/4, 110 00 Praha 1, IČ: 07215690, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C C 296915 („Správce“)

Kam se mohu obrátit:

Pro vyřizování Vašich podnětů anebo stížností slouží e-mailová adresa:
prodej@cpcompany.cz

Jaké Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat:

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb, zasíláním obchodních sdělení a uzavřených smluv. Nejčastěji jde o:

 • Jméno, příjmení
 • Datum narození
 • Telefonní číslo
 • Email
 • IP adresa

V případě, že jste již s námi uzavřeli smlouvu, zpracováváme obvykle dále tyto osobní údaje:

 • Trvalé bydliště
 • Rodinný stav
 • Rodné číslo
 • IČ (u OSVČ)
 • Číslo účtu
 • Místo narození
 • Číslo OP/Kopie OP/ZP
 • Státní občanství

Doba, po kterou Vaše osobní údaje zpracováváme

Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu (i) trvání obchodního/právního vztahu (ii) a v potřebném rozsahu po skončení obchodního/právního vztahu k možnosti uzavření nového vztahu nebo následkům skončení právního vztahu nejdéle však na dobu odvolání souhlasu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů založená na předchozím souhlasu před jeho odvoláním. Odvolat souhlas můžete kdykoli písemně zasláním emailu nebo dopisu na výše uvedenou kontaktní adresu našeho zástupce, a to bez jakýchkoli vícenákladů a následků pro stávající anebo budoucí smluvní vztahy mezi námi a Správcem. V takovém případě zastavíme veškeré zpracovatelské činnosti.

Jaká jsou Vaše další práva?

Nejde-li o zpracování osobních údajů na základě oprávněných zájmů Správce – především pokud se Správcem přicházíte do kontaktu poprvé, budou Vaše osobní údaje za účelem marketingu zpracovávány na základě Vašeho souhlasu (bude-li udělen). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat nebo proti zpracování svých osobních údajů vznést námitku nebo využít jiných práv plynoucích Vám z příslušných obecně závazných právních předpisů v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů či z Dokumentu.

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména: právo svůj souhlas kdykoli odvolat;

 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
 • právo požadovat přenesení údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a
 • další práva stanovená v Nařízení.

ZPRACOVATELÉ A PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správci nezamýšlí předávat osobní údaje do třetích zemí mimo zemí, ohledně nichž bylo vydáno příslušné rozhodnutí o odpovídající úrovni ochrany (např. Jersey, viz. rozhodnutí Evropské komise ze dne 8.5.2008 č. 2008/393/ES).

Vaše osobní údaje zpracovává přímo Správce nebo jiná společnost Skupiny City Projects Company s.r.o., jež rovněž poskytuje dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany Vašich osobních údajů.

poslední aktualizace: listopad 2020